Энциклопедия
Врачи России
Биографические данные и фото выдающихся врачей России
Логин   Пароль  
Регистрация Забыли пароль?
 

Есалиев Айдарбек Аскарбекович

Учёная степень: Доктор медицинских наук

Ученое звание: Доцент

Регион: Казахстан

Звание "Заслуженный деятель науки и образования"

Научные публикации:

1. Есалиев А.А., Беркимбаева Б.Т., Асамбаева Л.К. Экология және тұрақты даму. Оқулық, Шымкент, 2014, 250 б.

2. Байсеркина Ф.Д., Булешов М.А., Есалиев А.А., Садыбекова Ж.У., Султанбеков К.А.Evaluating the effectiveness of hyperbaric oxygenation in complex of the common therapy of neonates classified as being at high risk for the development of cerebral palsy. Life Science Journal (USA), Jan 24, 2014, 11(8s), P 257-260

3. Булешов М.А., Булешова А.М., Жаксыбергенов А.М., Есалиев А.А., Талгатбек А.М. Evaluation of the role of the individual and the external background factors in trauma and domestic violence. Life Science Journal (USA), 2014, 11(7s), P 209-212

4. Есалиев А.А., Булешов М.А., Талгатбек А.М., Ембердиев А.У., Сарсенбаева Г.Ж. Features an average life expectancy of the population in the South Kazakhstan region. Journal of American Science, (USA), 2014, 10(7), P 10-13

5. Есалиев А.А., Аскарбек А.А. The results of research among South Kazakhstan region children and adolescents on the causes of dental disease. 24th international medical sciences student congress, Istanbul, Turkey, 2014, P 114-115

6. Туманбаева А., Булешов М.А. Есалиев А.А. Мектеп жасындағы балалардың туберкулезбен аурушаңдық, мүгедектік өлім-жітімнің деңгейін және динамикасын бағалау. Сб. трудов VII международной научно-практической конференции «Проблемы науки и образования в условиях мировой глобализации». Т. 2 . 2015. С. 299-302

7. Есалиев А.А., Омарова Б.А., Пернебеков М.Е., Рыскелдиев Д.К.Шымкент қаласы жасөспірімдерінің өлім-жітімінің негізгі себептері, деңгейі мен құрамы. Сб. трудов международной научно-практической конференции Ауезовские чтения – 13. «Нұрлы жол – стратегический шаг на пути индустриального и социально-экономического развития страны». Т.2. 2015. С. 153-157

8. Туманбаева А., Булешов М.А., Есалиев А.А. Мектеп жасындағы балалардың арасында туберкулезге қарсы профилактиканы ұйымдастыру алгоритмі. Сб. трудов международной научно-практической конференции Ауезовские чтения – 13. «Нұрлы жол – стратегический шаг на пути индустриального и социально-экономического развития страны». Т. 2. 2015. С. 172-175

9. Булешов М.А., Есалиев А.А., Султанбеков К.А. Медикосоциальная оценка состояния здоровья рабочих и служащих НАК «Казатомпром». VI Международная научно-практическая конференция, г.Чебоксары, 2015, С 47-51.

10. Куандыкова А.К., Есалиев А.А. Способ пробоподготовки и посева овощных культур. Патент на изобретение. Национальный институт интеллектуальной собственности Мин Юст РК № 2015/0266.1 решение 03.03.2016 № 10-2/965

11. Y. V. Ponomarenko, B. A. Zholdasbekova, A.T. Balabekov, R. I., R. Kenzhebekova, A. Liudmila. Modern methodology and techniques aimed at developing the environmentally responsible personality. International Journal of Environmental and Science Education, 2016, VOL. 11, NO. 9, 2877-2885

12. Каракулов К.Ж., Жолдасбеков А.А., Абитиярова А А., Сикымбаев К. С, Есалиев А.А. Научно-исследовательская и педагогическая подготовка будущих учителей к инновационной деятельности. International journal of experimental education, Москва, 2016, №6, С. 27-29

13. Жолдасбеков А.А., Омар Е.О., Сманов И.С., Есалиев А.А. Технология деятельности преподавателя по формированию креативности студентов. International journal of applied and fundamental researc, Москва, 2016, №2, С. 371-372

14. Балабеков А.Т., Есалиев А.А.Арнайы спорт мектептеріне дене тәрбиесі мұғалімдерін дайындау және шетелдік студенттерді педагогикалық-психологиялық тұрғыдан бейімдеу мәселелері. Монография, Шымкент, 2016, 176 б.

15. Жолдасбеков А.А., Жолдасбекова Б.А., Есалиев А.А.Денсаулық сақтау технологиясы арқылы студенттердің салауатты өмір салтын дамыту. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университет жаршысы, педагогика сериясы, 2016, №2 , Б.200-204.

16. Musabekova G., Zoldasbekov A., Zoldasbekova B., Kabylbekova Z., A. Yessaliyev, Sakenov J. Forving students of patriotic feelings in the teaching process. WALIA journal, ETHIOPIAN WILDLIFE NATURAL HISTORY SOC, P. O. BOX 13303, ADDIS ABABA, ETHIOPIA, 2016, 32(S2), pp 15-25

17. Y.V. Ponomarenko, A. Yessaliyev, R.I. Kenzhebekova, K.Moldabek, L.A. Larchenkova, S.S. Dairbekov, G.Jumagulova. Pedagogical Research Methods of Training in Higher Educational Establishments: A Comparative Analysis. INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL OF MATHEMATICS EDUCATION, 2016, VOL. 11, NO. 9, 3221-3232

18. Жолдасбекова Б.Ә., Есалиев А.А. Жас ерекшелігі физиологиясы және мектеп гигиенасы. Оқу құралы. Шымкент, 2016. б. 125

19. Есалиев А.А., Жолдасбекова Б.Ә. Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері. Оқу құралы. Шымкент, 2016. б. 145

20. Y.V. Ponomarenko, R.I. Kenzhebekova, K.Moldabek, A. Yessaliyev, L.A.Larchekova, S.S. Dairbekov, L.Asambaeva. Students’ Environmental Competence Formation as a Pedagogical Problem. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION

21. 2016, VOL. 11, NO. 18, 11735-11750

22. Есалиев А.А. Анатомия және спорттық морфология негіздері.Оқу құралы. Шымкент, 2016. б. 130

23. Есалиев А.А. Анатомия и спортивная морфология. Кости руки. Видеоурок по дисциплине Анатомия и спортивная морфология, на казахском языке, 2016, 15 мин

24. Есалиев А.А. Технология создания видеоуроков. Видеоурок. на русском языке, 2016, 30 мин

25. Есалиев А.А. Әскери медициналық дайындық. Электронды Оқуқлық. Шымкент, 2016. 218 МБ

26. Есалиев А.А., Лакомкина И.В. Использование реабилитационных технологий в формировании коммуникативных умений у детей с ограниченными возможностями здоровья. "Білім беру жүйесіндегі инновацияларды жүзеге асырудың əдістемелері" Республикалық қашықтықтан ұйымдастырылған Ғылыми-тəжiрибелiк конференциясы, Алматы, 2017, Б 26-30

27. Есалиев А.А., Мадияров Н., Тотикова Г. Психолого-физиологическое обоснование формирования пространственных представлений у младших школьников посредством преподавания математики. "Математика, образование, культура" VIII Междунаролная научно-практическая конференция (к 200 летию со дря рождения Карла Фридриха Гаусса), Тольятти, 2017, С 257-261.

28. Мадияров Н., Тотикова Г., Есалиев А.А. Математиканы оқытуда оқушылардың кеңістіктік түсініктерін қалыптастырудың психологиялық-физиологиялық негіздері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №3/2 (47). Астана 2017, б. 195-198.

29. Есалиев А.А., Исаев Е.Б., Балабеков А.Т., Жолдасбекова Б.Ә. Зависимость уровня выделения азотистых веществ от уровня физической нагрузки спортсменов. М.Әуезовтың 120 жылдығына арнлған "Әуезов оқулары - 15: Қазақстанның үшінші жаңғыруы - жаңа концепциялар және заманауи шешімдер" Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы. Т4, 2017, Шымкент, Б 201-205

30. Жолдасбекова Б.Ә., Жолдасбеков А.А., Есалиев А.А., Рысбаев Б.А. Дене шынықтыру - сауықтыру жұмыстарын ұйымдастырудың кебір мәселелері. М.Әуезовтың 120 жылдығына арнлған "Әуезов оқулары - 15: Қазақстанның үшінші жаңғыруы - жаңа концепциялар және заманауи шешімдер" Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы. Т4, 2017, Шымкент, Б 209-211

31. Есалиев А.А., Орманов Н.Ж., Абдразаков А.У. Окислительный гомеостаз при хронической свинцовой интоксикации и его фитофармакологическая коррекция. Монография, Шымкент, 2017, 144 б.

32. Есалиев А.А. Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері. Электронды Оқуқлық. Шымкент, 2017. 146 МБ